Danh sách thầy cô tổ anh văn

Họ tên Lớp dạyKiêm nhiệm
Trần Thị Mỹ Dung5A,5B,5C,5D + 3H, 3G 
Lý Thị Ngọc Bích3A, 3B,3C,3D, 4A,4B,1ETTCM
Nguyễn Văn Trung5E ,5G,5H,5I, 4H, 4GQLPM TA
Trương Thị Mỹ Phương4C, 4D, 4E, 4I, 3E, 4K, 1C, 1I